CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)


Zkouška CILS neboli Certifikát z italštiny jako druhého jazyka testuje úroveň pokročilosti v italštině. Úrovně zkoušek CILS korespondují s úrovněmi jazykových kompetencí Společného evropského referenčního rámce, má tedy šest stupňů obtížnosti. CILS A1 a CILS A2 jsou zaměřeny na ty, kteří se studiem italštiny teprve začínají. Zkouška pak dále rozlišuje Il Livello Uno (První stupeň), která je analogická úrovni B1, Il Livello Due (Druhý stupeň), který koresponduje s úrovní B2, Il Livello Tre (Třetí stupeň), který odpovídá úrovni C1 a Il Livello Quattro odpovídající nejvyšší úrovni jazykových kompetencí C2.

Zkouška zahrnuje poslechový test, test ze čtení, analyzování struktury komunikace, test psaní a mluvení. Uchazeč musí pro úspěšné absolvování zkoušky dosáhnout minimálního počtu bodů v každé části.


PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)


Stejně jako zkouška CILS je i PLIDA určena těm, jejichž mateřským jazykem není italština. Ověřuje znalosti a jazykové kompetence na šesti úrovních analogicky odpovídajícím úrovním Společného evropského referenčního rámce (A1 až C2). K vykonání některé PLIDA zkoušky není potřeba absolvovat předcházející úrovně.

PLIDA A1
PLIDA A1 dokládá znalost italského jazyka na úrovni A1 dokládá, tedy schopnost používat základní výrazy v běžném životě a dorozumět se jednoduchým způsobem se zřetelně a pomalu mluvícími lidmi. Zkoušku je vhodné skládat po cca 150 hodinách výuky.

PLIDA A2
PLIDA A2 dokládá základní znalost italštiny na úrovni A2, tedy schopnost dorozumět se v každodenních situacích. Zkoušku je vhodné skládat po cca 300 hodinách výuky.

PLIDA B1
PLIDA B1 dokládá znalost italského jazyka na úrovni B1, tedy schopnost porozumět psanému i mluvenému textu, komunikovat v každodenních praktických situacích. Zkoušku je vhodné skládat po cca 400 hodinách výuky.

PLIDA B2
PLIDA B2 dokládá znalost jazyka na úrovni B2, tedy schopnost hovořit a psát na úrovni umožňující studovat nebo pracovat v italsky mluvícím prostředí. Zkoušku je vhodné skládat po cca 550 hodinách výuky.

PLIDA C1
PLIDA C1 dokládá znalost italského jazyka na úrovni C1, tedy schopnost s jistotou komunikovat na akademické a profesní úrovni. Zkoušku je vhodné skládat po cca 700 hodinách výuky.

PLIDA C2
PLIDA C2 dokládá znalost italštiny na úrovni C2, tedy schopnost používat jazyk plynule v jakékoliv situaci (včetně složitějších situací z oblasti výzkumné, akademické či profesní půdy). Zkoušku je vhodné skládat po cca 900 hodinách výuky.

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha