Všeobecné obchodní a dodací podmínky
společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.,

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.,
České Budějovice, Hroznová 28, IČ 260 25 876, č. 04/2017, ze dne 01.04.2017,
vydané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).


1.  Úvodní ustanovení

1.1  Právní vztahy mezi poskytovatelem, společností SOPHIA, jazykové služby s.r.o., České Budějovice, Hroznová 28, IČ 260 25 876, a objednatelem při poskytování plnění se řídí těmito VODP. VODP se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem, jemuž poskytovatel poskytne plnění, včetně osob, které jednají jménem objednatele a/nebo na jeho účet. Tyto VODP se stávají nedílnou součástí každé individuální smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem, jsou pro poskytovatele a objednatele závazné a určují část jejího obsahu. Ustanovení smlouvy mají přednost těmito VODP, jsou-li odlišná nebo protikladná k podmínkám obsaženým v těchto VODP. Jakákoli záležitost, která není upravena individuální smlouvou mezi objednatelem a poskytovatelem, se řídí těmito VODP.

1.2  Tyto VODP jsou vydány s cílem stanovit podmínky pro uskutečňování výše uvedeného mezi poskytovatelem a objednatelem tak, aby objednatel byl řádně a plně uspokojen, pokud jde o termíny a kvalitu poskytovaného plnění, a poskytovatel obdržel včas a v plné výši cenu plnění, a za účelem úpravy dalších vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem.

1.3  V případě, že poskytovatel a objednatel uzavřou navzájem smlouvu, včetně smlouvy uzavřené postupem uvedeným v těchto VODP, uskuteční se vzájemný smluvní vztah na základě těchto VODP, nebude-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak.

1.4  Tyto VODP jsou vydané a účinné od 01.04.2017. Poskytovatel si vyhrazuje právo znění těchto VODP změnit; v tomto případě je nové znění VODP platné a účinné dnem určeným/sděleným poskytovatelem.

1.5  Poskytnutí plnění se uskuteční na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem. Smlouva je uzavřena doručením akceptace písemné objednávky/přihlášky objednatele objednateli poskytovatelem, nebo jiným způsobem sjednaným mezi stranami. Požadavek písemné formy je splněn i v případě zaslání objednávky či přihlášky e-mailem nebo jiným obdobným způsobem umožňujícím přenos textu na dálku, popř. telefonicky s následným potvrzením e-mailem. K přijetí objednávky poskytovatelem, a tedy k uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem dojde až poté, co poskytovatel objednávku objednatele výslovně akceptuje, a to zasláním přijetí objednávky (akceptací) na adresu elektronické adresy objednatele. V případě, že následné potvrzení e-mailem vykazuje odchylky od telefonicky ujednaného obsahu, se kterými příslušná smluvní strana nesouhlasí, je příslušná smluvní strana povinna neprodleně informovat o těchto odchylkách druhou smluvní stranu.

1.6  Potvrdí-li poskytovatel převzetí objednávky/přihlášky, platí, že taková objednávka představuje návrh smlouvy, jehož obsahem je závazek poskytovatele dodat, poskytnout plnění objednateli v termínu v přihlášce/ objednávce uvedeném, a to v místě určeném VODP, a na druhé straně závazek objednatele zaplatit poskytovateli cenu. Pokud přijetí návrhu poskytovatelem dojde objednateli, dojde k uzavření smlouvy; poskytovatel je povinen dodat objednateli plnění a na druhé straně je objednatel povinen převzít plnění a zaplatit poskytovateli cenu. Přijetím návrhu ze strany poskytovatele se rovněž rozumí také poskytnutí plnění poskytovatelem.

1.7  Poskytovatel nemusí dodat nebo provést plnění v případě, že objednatel je v prodlení s plněním peněžitých nebo nepeněžitých dluhů vůči poskytovateli např. vyplývající z jiné objednávky, je v úpadku, na majetek objednatele je vedena exekuce, soudní výkon rozhodnutí, má nedoplatky vůči správci daně, na jiných odvodech, platbách nebo dávkách vůči státu.

1.8  V případě, že není dohodnut způsob, místo poskytnutí plnění, poskytovatel splní svoji povinnost tím, že umožní objednateli nakládat s plněním, převzít, konzumovat plnění v sídle poskytovatele nebo bude připraven poskytnout plnění v sídle poskytovatele.

1.9  Zvláštní ustanovení pro plnění poskytované spotřebitelům

Odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené distančním způsobem a jeho důsledky

Objednatel, který je spotřebitelem, má možnost od smlouvy uzavřené distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti obou stran, odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy bez udání důvodů. Lhůta pro odstoupení od této smlouvy je dodržena, pokud je odstoupení od smlouvy odesláno před uplynutím této čtrnáctidenní lhůty. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí objednatel o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) s tím, že objednatel může použít níže uvedené vzorové odstoupení od smlouvy.

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, vrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy poskytovateli došlo oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které poskytovatel od objednatele obdržel. Pro vrácení plateb poskytovatel použije stejný platební prostředek, který objednatel použil pro provedení počáteční transakce, pokud objednatel neurčil jinak. V žádném případě tím objednateli nevzniknou další náklady.

V případě že poskytovatel s plněním smlouvy započal na výslovnou žádost objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Vzorové odstoupení od smlouvy

Adresa: SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 253/28, 370 01 České Budějovice, e-mail: a) sophia@sophia-cb.cz (v případě překladu nebo tlumočení), b) vyuka@sophia-cb.cz (v případě jazykového kurzu)

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb: ________
Datum uzavření smlouvy: ________
Jméno a příjmení objednatele: ________
Adresa poskytovatele: ________
Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: ________
Datum: ________

2.  Překladatelské služby

2.1  Práva a povinnosti poskytovatele a objednatele

2.1.1  Objednatel uvede v objednávce plnění (překladu) podmínky provedení plnění, zejména termín dokončení a předání plnění, předmět plnění, dodá text, jehož překlad má být pořízen, a uvede specifické požadavky na terminologii, grafické zpracování a jiné podmínky provedení plnění, uvede, zda požaduje korekturu textu rodilým mluvčím, odborníkem pro danou oblast, v případě překladu do českého jazyka korekturu bohemistou. V opačném případě bude poskytovatel postupovat dle standardně používané slovní zásoby a překlad nebude graficky zpracován. Pokud zdrojový text plnění obsahuje odborné výrazy, speciální firemní terminologii, méně známé zkratky apod., je objednavatel povinen předat poskytovateli seznam příslušných termínů ve výchozím a cílovém jazyce, poskytnout poskytovateli pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií nebo umožnit konzultaci této terminologie s konkrétním pověřeným pracovníkem objednavatele. Nebude-li tomu tak, poskytovatel použije obecně užívanou terminologii u podobného typu textů a nelze brát zřetel na případné pozdější reklamace týkající se takovéto terminologie.

2.1.2  U plnění, které je určeno pro prezentaci, k tisku či zveřejnění v jakékoli formě, doporučuje poskytovatel provést jazykovou korekturu rodilým mluvčím (při překladu do cizího jazyka) nebo bohemistou (při překladu do českého jazyka). Objednatel je povinen poskytovatele upozornit na skutečnost, že překlad je určen pro prezentaci, k tisku či zveřejnění v jakékoli formě.

Nebude-li na tuto skutečnost poskytovatel výslovně upozorněn, má se za to, že je překlad určen výhradně pro objednatele a nikoliv k prezentaci resp. k prezentaci, tisku a později nemůže být brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s účelem užití překladu, pokud by byl k prezentaci, tisku užit. Bližší informace k jednotlivému požadavku na objednávanou překladatelskou službu jsou k dispozici na www.sophia-cb.cz.

2.1.3  Nepřevezme-li objednatel provedené plnění, považuje se takové plnění za předané dnem, kdy poskytovatel umožnil objednateli s plněním nakládat v sídle poskytovatele.

2.1.4  Nebezpečí škody na plnění přechází na objednatele v době, kdy ho převezme od poskytovatele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu poskytovatel umožnil nakládat s plněním. Vlastnictví překladu přechází na objednatele až po úplném zaplacení celé ceny za poskytnuté plnění.

2.1.5  Při stanovení ceny plnění vychází poskytovatel z počtu tzv. normostran cílového textu, kdy cena bude vypočtena jako součin počtu normostran cílového textu a ceny za překlad jedné normostrany cílového textu uvedené v ceníku poskytovatele, nebo dohodnuté mezi smluvními stranami a k této částce budou připočteny případné hotové výdaje a daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. V případě, že objednatel s poskytovatelem uzavře smlouvu, která bude zahrnovat také např. korekturu cílového textu rodilým mluvčím bude cena za tyto úkony vypočtena jakou součin počtu normostran a ceny za takový úkon za jednu normostranu cílového textu uvedené v ceníku poskytovatele, nebo dohodnuté mezi smluvními stranami a k této částce budou připočteny případné hotové výdaje a daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. Nedokončená normostrana cílového textu se pro účely výpočtu ceny posuzuje jako celá normostrana.

2.1.6  Poskytovatel s objednatelem se mohou dohodnout na jiném určení ceny nebo měrné jednotce, než je uvedeno v odst. 2.1.5. Pokud tak výslovně neuvedou, bude při určení ceny postupováno způsobem uvedeným v odst. 2.1.5.

2.1.7  Má-li poskytovatel k dispozici zdrojový text pouze v tištěné podobě nebo ve formátu neumožňujícím zjistit počet normostran cílového textu před uzavřením smlouvy, může poskytnout poskytovatel objednateli na jeho žádost předběžný odhad rozsahu cílového textu.

2.1.8  Odstoupí-li poskytovatel od smlouvy pro prodlení objednatele s plněním peněžitého nebo nepeněžitého dluhu, je povinen objednatel uhradit poskytovateli sjednanou cenu. Od této ceny se odečte to, co poskytovatel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.

2.1.9  Poskytovatel se zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu v případě, že v důsledku porušení své povinnosti způsobí objednateli škodu, a to až do výše sjednané ceny překladu.

S přihlédnutím k ustanovení § 2898 Občanského zákoníku je omezena povinnost poskytovatele k náhradě škody, kterou by mohl poskytovatel způsobit objednateli v souvislosti s poskytováním plnění. To neplatí, pokud by újma byla způsobena poskytovatelem úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Náhrada újmy může činit nejvýše částku rovnající se sjednané ceně překladu.

2.1.10  Objednatel je oprávněn užít plnění poskytnuté poskytovatelem, event. převést plnění na třetí osobu, teprve po úplném zaplacení ceny, včetně příslušné daně z přidané hodnoty, případně dopravy a dalších částek souvisejících s poskytnutím plnění. Objednatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny plnění za každé takové porušení své povinnosti. Smluvní pokuta je splatná na výzvu poskytovatele.

2.1.11 Reklamace překladu

Poskytovatel odpovídá za vady, jež má plnění v době jeho předání. Za vady plnění, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá poskytovatel v rozsahu této záruky.

Poskytovatel neodpovídá za vady plnění, jestliže byly způsobeny pouze porušením povinností třetích osob, (tzn., že neodpovídá za vady tlumočení způsobené porušením povinností, např. zaměstnancem objednatele).

Poskytovatel neodpovídá za vady plnění, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí, podkladů, textů, listin předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že poskytovatel ani při vynaložení obvyklé péče nevhodnost těchto věcí, podkladů, textů, listin nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Poskytovatel rovněž neodpovídá za vady plnění způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem.

Objednatel je povinen s odbornou péčí plnění prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku co nejdříve po jeho předání a je povinen jednotlivé vady popsat a specifikovat a písemný soupis těchto vad doručit poskytovateli. Dále je objednatel povinen oznámit, jaké právo z vadného plnění uplatňuje (návrh na řešení reklamace). Reklamace se uplatňuje u poskytovatele.

Pokud má objednavatel pochybnosti o kvalitě překladu a nechá provést posouzení kvality, korektury nebo nový překlad třetí stranou bez vědomí a souhlasu poskytovatele, nevzniká poskytovateli povinnost tyto práce uhradit.

Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2108 Občanského zákoníku.

2.1.12 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu mezi poskytovatelem a objednatelem-spotřebitelem je objednavatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení určenému subjektu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, Internetová adresa:adr.coi.cz.

3.  Tlumočnické služby

3.1  Obecná ustanovení

3.1.1  Poskytovatel provede plnění (tlumočení, služby související s tlumočením) ve smluvených jazycích sám nebo prostřednictvím třetí osoby (tlumočník), v době, rozsahu, místě a formě plnění v souladu s uzavřenou smlouvou.

3.1.2  Nad rámec uzavřené smlouvy není objednatel oprávněn požadovat po tlumočníkovi jinou činnost (zejména písemný překlad, organizační a průvodcovské služby apod.). Objednatel je oprávněn objednat tyto služby u poskytovatele a uzavřít dodatek ke smlouvě nebo novou smlouvu na tyto činnosti.

3.1.3  Při stanovení ceny plnění vychází poskytovatel z počtu sjednaných hodin tlumočení. V případě, že počet skutečně provedených započatých hodin tlumočení bude vyšší, pak z počtu skutečně provedených započatých hodin tlumočení bude cena vypočtena jakou součin počtu hodin a ceny za jednu hodinu tlumočení uvedené v ceníku poskytovatele, nebo dohodnuté mezi smluvními stranami a k této částce budou připočteny případné hotové výdaje a daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.

3.1.4  Poskytovatel s objednatelem se mohou dohodnout na jiném určení ceny, než je uvedeno v odst. 3.1.3; pokud tak výslovně neuvedou, bude při určení ceny postupováno způsobem uvedeným v odst. 3.1.3.

3.2  Práva a povinnosti poskytovatele a objednatele

3.2.1  Objednatel je povinen potvrdit tlumočníkovi bezprostředně po realizaci tlumočení tzv. výkaz tlumočení. Výkaz tlumočení slouží jako podklad pro vyúčtování plnění poskytovatelem a zároveň jako potvrzení, že tlumočení proběhlo řádně a včas.

3.2.2  Výsledek činnosti poskytovatele plnění v podobě tlumočení je vyjádřen mluveným slovem a určen výhradně k okamžitému poslechu. Jeho záznam je bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nepřípustný.

3.2.3  Objednatel je povinen sdělit poskytovateli účel tlumočení a bude-li si objednatel pořizovat záznam, tak i účel použití záznamu. Objednatel je povinen na výzvu poskytovatele poskytnout poskytovateli záznam takto pořízeného tlumočení.

3.2.4  Objednatel zabezpečí vhodné podmínky odpovídající typu tlumočení (konsekutivní, simultánní, doprovodné apod.). V případě simultánního (konferenčního, kabinového) tlumočení zabezpečí objednatel, v případné součinnosti s poskytovatelem, odpovídající technické zařízení a podmínky: kabiny dle normy ČSN ISO 2603 730503 s kvalitním větráním a zvukovou izolací od okolního prostoru, s přímým výhledem do sálu a na řečníka, promítací plátno, audiovizuální pomůcky a předá poskytovateli všechny psané texty, které mají číst řečníci a jejichž tlumočení je předmětem smlouvy.

3.2.5  Objednatel je povinen dodat poskytovateli podklady pro tlumočení, program tlumočnické akce, případně další podklady (zápis nebo prezentaci z předchozí tlumočnické akce obdobného nebo stejného charakteru, referáty, písemné příspěvky, protokoly apod.) pro přípravu poskytovatele nejpozději tři pracovní dny před začátkem tlumočení. Bližší informace k jednotlivému požadavku na objednávanou tlumočnickou službu jsou k dispozici na www.sophia-cb.cz.

3.2.6  Nedodá-li objednatel poskytovateli podklady pro tlumočení, poskytovatel bude pro tlumočení používat terminologii určenou poskytovatelem a takto použitá terminologie nepředstavuje vadné plnění. Nedodá-li objednatel poskytovateli program tlumočení, tj. nebude-li zejména sjednáno místo a způsob tlumočení, bude poskytovatel postupovat v souladu s článkem 1.8 VODP.

3.2.7  Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel nezajistí součinnost dle článků 3.2.3-3.2.6.

3.2.8  Poskytovatel se zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu v případě, že v důsledku porušení své povinnosti způsobí objednateli škodu, a to až do výše sjednané ceny tlumočení.

S přihlédnutím k ustanovení § 2898 Občanského zákoníku je omezena povinnost poskytovatele k náhradě škody, kterou by mohl poskytovatel způsobit objednateli v souvislosti s poskytováním plnění, to neplatí, pokud by újma byla způsobena poskytovatelem úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Náhrada újmy může činit nejvýše částku rovnající se sjednané ceně tlumočení.

3.2.9  Objednatel je oprávněn smlouvu zrušit. Zruší-li objednatel v době delší než 48 hodin před začátkem tlumočení uzavřenou smlouvu a zaplatí-li poskytovateli odstupné rovnající se 10 % ze sjednané ceny, zrušuje se uzavřená smlouva od samého začátku.

3.2.10  Objednatel je oprávněn smlouvu zrušit. Zruší-li objednatel v době kratší než 48 hodin a delší než 24 hodin před začátkem tlumočení uzavřenou smlouvu a zaplatí-li poskytovateli odstupné rovnající se 50 % ze sjednané ceny, zrušuje se uzavřená smlouva od samého začátku.

3.2.11  Objednatel je oprávněn smlouvu zrušit. Zruší-li objednatel v době kratší než 24 hodin před začátkem tlumočení uzavřenou smlouvu a zaplatí-li poskytovateli odstupné rovnající se 100 % ze sjednané ceny, zrušuje se uzavřená smlouva od samého začátku.

3.2.12  Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení autorského práva ze strany objednavatele či osob, které jednají na účet nebo jménem objednatele.

3.2.13  Reklamace tlumočení

Poskytovatel odpovídá za vady, jež má plnění v době jeho poskytnutí. Poskytovatel odpovídá za vady plnění, jestliže byly způsobeny pouze porušením jeho povinností, (tzn., že neodpovídá za vady tlumočení způsobené porušením povinností třetích osob, např. zaměstnancem objednatele).

Poskytovatel neodpovídá za vady plnění, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí, podkladů, textů, listin, pokynů předaných mu objednatelem v případě, že poskytovatel ani při vynaložení obvyklé péče nevhodnost těchto věcí, podkladů, textů, listin, pokynů nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Uplatnění vad plnění musí být objednatelem provedeno tak, že tlumočník poskytovatele je náležitým způsobem informován o vadách objednatelem již v průběhu plnění nebo bezprostředně po skončení plnění.

Uplatnění vad plnění musí být objednatelem zaznamenáno písemně do výkazu tlumočení. Objednatel je povinen písemně do pěti (5) pracovních dnů povinen sdělit, jaké právo z vadného plnění si zvolil (tzn. návrh na způsob řešení reklamace). Reklamace se uplatňuje u poskytovatele.

Pokud má objednavatel pochybnosti o kvalitě tlumočení a nechá provést posouzení kvality tlumočení třetí stranou bez vědomí a souhlasu poskytovatele, nevzniká poskytovateli povinnost tyto práce uhradit.

Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2108 Občanského zákoníku.

3.2.14  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu mezi poskytovatelem a objednatelem-spotřebitelem je objednavatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení určenému subjektu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz. internetová adresa: adr.coi.cz.

3.3  Pracovní den, doprava, ubytování a stravování tlumočníka poskytovatele

3.3.1  Pracovním dnem tlumočníka poskytovatele se rozumí osm hodin včetně přestávek a přerušení. Nejdéle po čtyřech hodinách nepřetržitého tlumočení tlumočníka musí objednatel zajistit přestávku nebo přerušení tlumočení. Objednatel i poskytovatel se mohou předem dohodnout na práci v menším či větším rozsahu.

3.3.2  Dopravu tlumočníka poskytovatele na místo tlumočení zajišťuje objednatel na své náklady. V případě, že objednatel dopravu tlumočníka poskytovatele nezajišťuje, sdělí tuto skutečnost poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn účtovat objednateli náklady související s dopravou tlumočníka poskytovatele dle ceníku poskytovatele.

3.3.3  Poskytovatel je oprávněn účtovat objednateli čas tlumočníka poskytovatele strávený na cestě nebo čas promeškaný v souvislosti s tlumočením sazbou, která je nižší nebo shodná se sazbou za hodinu plnění.

3.3.4  Ubytování tlumočníka poskytovatele zajišťuje objednatel v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím a na své náklady. V případě, že z objektivních důvodů není možné takové ubytování zajistit, objednatel informuje v dostatečném časovém předstihu poskytovatele a obě strany sjednají náhradní ubytování. V případě, že objednatel ubytování tlumočníka poskytovatele nezajišťuje, sdělí tuto skutečnost poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn účtovat objednateli náklady související s ubytováním tlumočníka poskytovatele.

3.3.5  Stravování tlumočníka poskytovatele zajišťuje objednatel.

3.3.6  Pokud objednatel nezajistí součinnost dle 3.3.2, 3.3.4. a 3.3.5 a poskytovatel uvedené zajistí na vlastní náklady, zavazuje se objednatel takové náklady uhradit v plné výši, nejméně však ve výši vypočtené dle § 156 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

4.  Jazykové a vzdělávací kurzy

4.1  Obecná ustanovení

4.1.1  Poskytovatel poskytne plnění (jazykový a/nebo vzdělávací kurz pro veřejnost, pro podnikatele, právnické osoby nebo územně samosprávné celky, pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, pro správní orgány nebo pro jednotlivce), výuku smluveného jazyka sám, nebo prostřednictvím třetí osoby (lektora) v době, rozsahu, místě a formě plnění v souladu se smlouvou.

4.1.2  Poskytovatel poskytuje plnění v prostorách sídla poskytovatele, případně na místě dohodnutém mezi poskytovatelem a objednatelem, které je pro výuku uzpůsobené a vhodné.

4.1.3  Při stanovení ceny plnění vychází poskytovatel z ceny jazykového kurzu, případně jeho části, nebo z počtu sjednaných hodin výuky, když cena bude vypočtena jakou součin počtu hodin výuky a ceny za jednu hodinu výuky. K takto stanovené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.

4.1.4  Poskytovatel s objednatelem se mohou dohodnout na jiném určení ceny, než je uvedeno v odst. 4.1.3; pokud tak výslovně neuvedou, bude při určení ceny postupováno způsobem uvedeným v odst. 4.1.3.

4.1.5  Nad rámec sjednaného plnění není objednatel oprávněn požadovat po třetí osobě poskytovatele (po lektorovi) jinou činnost (např. písemný překlad, tlumočení, organizační a průvodcovské služby apod.). Objednatel je oprávněn požadovat tyto jiné činnosti po poskytovateli. Poskytovatel poskytne tyto jiné činnosti na základě samostatně uzavřené smlouvy.

4.2  Kurzy pro veřejnost, firemní a individuální kurzy

4.2.1  Poskytovatel poskytuje tři základní typy jazykových a/nebo vzdělávacích kurzů: pro veřejnost (veřejnostní kurzy nebo kurzy pro veřejnost), pro podnikatele, pro právnické osoby, pro územně samosprávné celky, pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy nebo pro správní orgány (firemní kurzy) a jednotlivce (individuální kurzy).

Tyto kurzy mohou být buď „otevřené“, nebo „uzavřené“. Uzavřeným kurzem se rozumí uzavřená skupina objednatelů, která se záměrně sdružila za účelem návštěvy veřejnostního nebo firemního nebo individuálního kurzu. Ostatní kurzy jsou otevřené pro jakékoliv zájemce o návštěvu kurzu. Veřejnostní, firemní a individuální kurzy mohou být navštěvovány skupinou zpravidla nejvýše 8 osob (forma skupinového kurzu), nebo jednotlivcem (forma individuálního kurzu).

4.2.2  Předmětem plnění kurzů pro veřejnost je výuka jazyků v kurzu pro veřejnost vyhlášeném poskytovatelem pro příslušné období, jímž je zpravidla školní rok skládající se ze dvou semestrů, formou veřejného příslibu. Smlouva se uzavírá na základě „Závazné přihlášky do veřejnostního jazykového kurzu“. Veřejnostní kurz poskytuje zpravidla skupinovou výuku a je určen převážně pro soukromé osoby.

4.2.3  Předmětem plnění firemních kurzů je výuka jazyků v rozsahu, době a formě v souladu se smlouvou uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem na základě návrhu učiněného zpravidla objednatelem. Smlouva se uzavírá na základě akceptace nabídky poskytovatele. Firemní kurz je zpravidla skupinová výuka určená pro zaměstnance a spolupracující osoby právnických osob, podnikatelů, územně samosprávných celků, právnických a fyzických osob, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, nebo správních orgánů, s tím, že všechny tyto subjekty jsou zpravidla objednateli příslušného jazykového kurzu.

4.2.4  Předmětem plnění individuálních kurzů je výuka jazyků v rozsahu, době a formě v souladu se smlouvou uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem na základě návrhu učiněného zpravidla objednatelem. Smlouva se uzavírá na základě akceptace nabídky poskytovatele.

Individuální kurz je určen pro jednotlivce, (soukromé osoby, zaměstnance a další spolupracující osoby právnických osob, podnikatelů, územně samosprávných celků, právnických a fyzických osob, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, nebo správních orgánů apod.).

4.3  Kurzy pro veřejnost ve formě skupinových nebo individuálních kurzů

4.3.1  Cena kurzu pro veřejnost bude určena dle ceníku kurzů pro veřejnost pro příslušné období, jímž je zpravidla školní rok.

4.3.2  Poskytovatel stanovuje metodiku a učební plány.

4.3.3  Objednatel uzavírá smlouvu s poskytovatelem na základě „Závazné přihlášky do veřejnostního jazykového kurzu“. Po uzavření smlouvy zašle poskytovatel objednateli vyúčtování - fakturu či složenku pro úhradu ceny (kurzovného), anebo v případě hotovostní úhrady ceny předloží příjmový pokladní doklad o úhradě ceny. Objednatel je oprávněn konzumovat plnění teprve po úhradě ceny. V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou ceny, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.3.4  Poskytovatel má právo zrušit uzavřenou smlouvu s objednatelem, v takovém případě uhradí objednateli odstupné ve výši rovnající se ceně uhrazeného plnění, v případě, že objednatel neuzavře s poskytovatelem dodatek ke smlouvě, kterým bude změněn předmět plnění, tj. poskytovatel se zaváže poskytnout objednateli jiný jazykový kurz.

4.3.5  Kurzy otevírá poskytovatel zpravidla při minimálním počtu 4 osob (objednatelů) v kurzu. Pokud se do kurzu přihlásí méně osob, poskytovatel má právo zrušit uzavřenou smlouvu s objednatelem, v takovém případě uhradí objednateli odstupné ve výši rovnající se ceně uhrazeného plnění, v případě, že objednatel neuzavře s poskytovatelem dodatek ke smlouvě, kterým bude změněna cena plnění anebo délka trvání kurzu.

4.3.6  Objednatel je oprávněn smlouvu zrušit. Zruší-li objednatel v době delší než 15 dnů před začátkem poskytování plnění uzavřenou smlouvu a zaplatí-li poskytovateli odstupné rovnající se 0% ze sjednané ceny, zrušuje se uzavřená smlouva od samého začátku.

4.3.7  Objednatel je oprávněn smlouvu zrušit. Zruší-li objednatel v době kratší než 15 dnů a delší než 24 hodin před začátkem poskytování plnění uzavřenou smlouvu a zaplatí-li poskytovateli odstupné rovnající se 20% ze sjednané ceny, zrušuje se uzavřená smlouva od samého začátku.

4.3.8  Objednatel je oprávněn smlouvu zrušit. Zruší-li objednatel v době kratší než 24 hodin před začátkem poskytování plnění uzavřenou smlouvu a zaplatí-li poskytovateli odstupné rovnající se 100% ze sjednané ceny, zrušuje se uzavřená smlouva od samého začátku.

4.3.9  Objednatel je oprávněn smlouvu zrušit. Zruší-li objednatel v průběhu poskytování plnění uzavřenou smlouvu a zaplatí-li poskytovateli zkonzumované plnění a odstupné rovnající se 100 % ze sjednané ceny nezkonzumovaného plnění, zrušuje se uzavřená smlouva od samého začátku.

4.3.10    V případě jakéhokoliv zrušení smlouvy objednatelem má poskytovatel kromě odstupného vždy nárok na úhradu poplatku spojeného s uzavřením a zrušením smlouvy ve výši 250 Kč včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.

4.3.11    Objednatel (spotřebitel) může se souhlasem poskytovatele přenést konzumaci nevyčerpaného jazykového kurzu na jinou osobu. V takovém případě poskytovatel nemusí objednateli zaplatit odstupné ani poplatek spojený s uzavřením a zrušením smlouvy. Toto ustanovení se vztahuje pouze na případy plnění ve formě jazykového kurzu, nikoliv však ve formě učebních pomůcek (např. učebnic).

4.3.12 Veškeré uhrazené, avšak nevyčerpané hodiny propadají dvanáct měsíců po uplynutí poslední vyčerpané hodiny, pokud objednatel neuzavře s poskytovatelem zvláštní písemnou dohodu.

4.4  Firemní kurzy ve formě skupinových nebo a individuálních kurzů

4.4.1  Poskytovatel zajistí předmět plnění dle stranami sjednaných podmínek v uzavřené smlouvě.

4.4.2  Poskytovatel provádí plnění dle metodiky a učebních plánů, na kterých se ve smlouvě dohodl s objednatelem.

4.4.3  Objednatel je oprávněn smlouvu zrušit. Zruší-li objednatel v době delší než 15 dnů před začátkem poskytování plnění uzavřenou smlouvu a zaplatí-li poskytovateli odstupné rovnající se 0 % ze sjednané ceny, zrušuje se uzavřená smlouva od samého začátku.

4.4.4  Objednatel je oprávněn smlouvu zrušit. Zruší-li objednatel v době kratší než 15 dnů a delší než 24 hodin před začátkem poskytování plnění uzavřenou smlouvu a zaplatí-li poskytovateli odstupné rovnající se 20 % ze sjednané ceny, zrušuje se uzavřená smlouva od samého začátku.

4.4.5  Objednatel je oprávněn smlouvu zrušit. Zruší-li objednatel v době kratší než 24 hodin před začátkem poskytování plnění uzavřenou smlouvu (tzv. „pozdní storno“) a zaplatí-li poskytovateli odstupné rovnající se 100 % ze sjednané ceny, zrušuje se uzavřená smlouva od samého začátku.

4.4.6  V případě jakéhokoliv zrušení smlouvy objednatelem má poskytovatel kromě odstupného vždy nárok na úhradu poplatku spojeného s uzavřením a zrušením smlouvy ve výši 250 Kč včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.

4.4.7 Objednatel je oprávněn zrušit účast na jednotlivé vyučovací hodině. Zruší-li objednatel účast na jednotlivé vyučovací hodně v době kratší než 24 hodin před jejím započetím, uhradí poskytovateli odstupné rovnající se 100 % z ceny této jednotlivé hodiny.

4.4.8 Oznámení o zrušení výuky objednatelem e-mailem se považuje za doručené okamžikem přijetí na server poskytovatele (viz záznam v serverovém logu poskytovatele). Oznámení o zrušení výuky objednatelem telefonicky nebo zprávou SMS se považuje za doručené okamžikem přijetí hovoru či zprávy SMS na pevnou linku poskytovatele či mobilní telefonní přístroj zaměstnance poskytovatele (viz záznam v telefonní ústředně či mobilním přístroji), a to na telefonní čísla uvedená ve smlouvě mezi smluvními stranami.

4.4.9 Veškeré uhrazené, avšak nevyčerpané hodiny propadají dvanáct měsíců po uplynutí poslední vyčerpané hodiny v jazykovém kurzu, pokud objednatel neuzavře s poskytovatelem zvláštní písemnou dohodu.

4.5  Práva a povinnosti poskytovatele a objednatele

4.5.1  Výsledek činnosti poskytovatele je vyjádřen mluveným slovem, případně písemnostmi majícími povahu studijních materiálů, a je určen výhradně k okamžitému užití během kurzu. Jakýkoli záznam kurzu v jakékoli podobě je bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nepřípustný. Poskytovatel má právo plnění (jazykový kurz) nezahájit v případě, že nebude naplněn stanovený počet objednatelů (studentů) v jazykovém kurzu. V takovém případě poskytovatel objednateli nabídne obdobné plnění, případně mu zaplatí odstupné ve výši 100% ceny uhrazené objednatelem. O stanoveném počtu objednatelů (studentů) v jazykovém kurzu informuje poskytovatel objednatele předem.

4.5.2  Poskytovatel si vyhrazuje právo provést jednostranně změnu v osobě lektora v konkrétním kurzu.

4.5.3  Objednatel nebo osoby, které navštěvují kurzy na účet objednatele, jsou povinny dodržovat domovní řád, používat pro vstup, výstup a pohyb v sídle (budově) poskytovatele čipové karty, které jsou vydávány poskytovatelem proti vratné záloze/kauci a klíčový režim. V případě, že plnění poskytovatel poskytuje v prostorách svého sídla, je objednatel povinen zajistit dodržování výše uvedených povinností ze strany osob, které navštěvují kurz na účet objednatele (tj. zejména zaměstnanců objednatele). Objednatel nebo výše uvedené osoby nesmí v sídle poskytovatele zejména manipulovat s topením či klimatizačními jednotkami, resp. objednatel je povinen zajistit dodržování těchto povinností osobami, které navštěvují kurz na účet objednatele. V případě porušení uvedených povinností objednatelem je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4.5.4  Pokud objednatel nebo osoby navštěvující kurz na účet objednatele svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních objednatelů (studentů jazykového kurzu) nebo lektorů nebo zaměstnanců poskytovatele nebo závažným způsobem narušuje průběh plnění nebo se vůči nim chová urážlivě či hrubě nezdvořile, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s tímto objednatelem a tento objednatel je povinen nahradit vzniklou újmu dotčeným osobám.

4.5.5  Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn vstoupit do sídla poskytovatele pouze po předložení jemu vydané čipové karty. V případě, že objednatel čipovou kartu poskytovateli nevrátí, uhradí objednatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši jedno sto korun českých. Smluvní pokuta je splatná na výzvu poskytovatele. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost objednatele uhradit poskytovateli škodu v plném rozsahu.

4.5.6 V ceně plnění nejsou zahrnuty náklady na zakoupení učebnic a jiných studijních materiálů, pokud to není dohodnuto výslovně jinak.

4.5.7 Poskytovatel je oprávněn účastnit se, pověřit účastí na plnění (výuce, kurzu) třetí osobu, osoby za účelem kontroly kvality a hodnocení poskytovaného plnění (tzv. observace výuky).

4.5.8 V případě, že účastníkem jazykového kurzu je nezletilý, berou zákonní zástupci nezletilého na vědomí, že poskytovatel není škola ani školské zařízení ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a tudíž poskytovatel neodpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení a jakoukoliv škodu, kterou způsobí nezletilý třetím osobám nebo sám sobě nebo která bude nezletilému způsobena během jazykového kurzu (tzn. nikoliv v důsledku porušením povinností poskytovatele), nebo v době, kdy se v příslušných prostorách (poskytovatele nebo třetí osoby) zdržuje v souvislosti s jazykovým kurzem. Zákonní zástupci jsou v této souvislosti povinni sjednat ve prospěch nezletilého úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti nezletilého za újmu.

4.5.9 Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel bude pořizovat v průběhu výuky příležitostné fotografie či videa a může je používat k prezentaci poskytovatele a jeho služeb, zveřejňovat na webových stránkách a sociálních sítích poskytovatele.

4.5.10 Poskytovatel odpovídá za vady, jež má plnění v době jeho poskytnutí. Objednatel je povinen jednotlivé vady konkrétně a jednoznačně popsat a specifikovat a písemný soupis těchto vad doručit poskytovateli na adresu vyuka@sophia-cb.cz nebo do sídla poskytovatele na adrese Hroznová 28, 370 01 České Budějovice, a to nejpozději do 5 pracovní dnů po tom, co se o skutečnosti zakládající reklamaci objednatele dozvěděl. Dále je objednatel povinen oznámit, jaké právo z vadného plnění uplatňuje (návrh na řešení reklamace).

4.5.11 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu mezi poskytovatelem a objednatelem-spotřebitelem je objednavatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení určenému subjektu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz.

5.  Cenové a platební podmínky

5.1  Cena plnění bude vypočtena, pokud nebude dohodnuta jinak, jako součin ceny uvedené v ceníku platném pro dané období a množství poskytnutého plnění plus daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. Poskytovatel uvede cenu, případné hotové výdaje bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty v procentech, výši daně z přidané hodnoty a celkovou cenu.

5.2  Cena je splatná, není-li dohodnuto jinak, nebo pokud tyto VODP nestanoví v ostatních článcích jinak, do 14 dnů od převzetí plnění, resp. do 14 dnů ode dne, kdy byla splněna podmínka uvedená v odst. 1.8. Zaplacení ceny se uskuteční připsáním částky na účet poskytovatele nebo jejím uhrazením v hotovosti k rukám poskytovatele.

5.3  Jednostranný zápočet na cenu ze strany objednatele jakýmikoliv jinými pohledávkami vůči poskytovateli je vyloučen bez výslovného předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Ve smyslu § 2108 Občanského zákoníku je vyloučena možnost odkladu povinnosti objednatele.

5.4  Poskytovatel je oprávněn požadovat po objednateli složení zálohy na cenu / kauci. Pokud objednatel neuhradí požadovanou zálohu/ kauci, je poskytovatel oprávněn smlouvu neuzavřít nebo od uzavřené smlouvy odstoupit.

5.5  Poruší-li objednatel svoji povinnost uhradit cenu poskytovateli řádně a včas, zavazuje se objednatel zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,08 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu poskytovatele. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost objednatele uhradit poskytovateli škodu v plném rozsahu.

5.6  Objednatel se zavazuje neobjednat u poskytovatele službu, odborný výkon v tom případě, že ke dni objednání nemá prostředky na úhradu ceny, popř. hrozí-li, že tyto prostředky by mít nemusel; dále se zavazuje, že plnění nepřevezme v tom případě, že ke dni převzetí nemá prostředky na úhradu ceny, popř. hrozí-li, že tyto prostředky by mít nemusel.

6.  Závazky a práva

6.1  Poskytovatel je oprávněn veškeré informace, dokumenty, texty poskytnuté objednatelem v souvislosti s plněním užít výlučně ke splnění své povinnosti vyplývající mu z uzavřené smlouvy a je oprávněn poskytnout je pouze osobám, které budou plnění pro poskytovatele poskytovateli poskytovat. Poskytovatel je oprávněn provést, poskytnout plnění prostřednictvím třetí osoby.

6.2  Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, smluv uzavřených s objednatelem, jestliže je objednatel v prodlení s plněním peněžitých a nepeněžitých dluhů vůči poskytovateli, je v úpadku, na majetek objednatele je vedena exekuce, soudní výkon rozhodnutí, má nedoplatky vůči správci daně, na jiných odvodech, platbách nebo dávkách vůči státu.

6.3  Objednatel se zavazuje nesdělovat informace o smluvních, právních a obchodních vztazích s poskytovatelem třetím osobám. Tyto informace považují strany za důvěrné.

6.4  Objednatel se zavazuje, že nebude po dobu trvání smluvního vztahu s poskytovatelem, po dobu jednoho roku po ukončení každého jednotlivého smluvního vztahu mezi poskytovatelem a objednatelem, bez výslovného předchozího písemného souhlasu poskytovatele uzavírat smlouvy se subjekty, zaměstnanci, překladateli, tlumočníky, lektory poskytovatele, bývalými zaměstnanci, překladateli, tlumočníky, lektory poskytovatele, kteří se podíleli na zajištění plnění závazků poskytovatele vyplývající ze smluv uzavřených s objednatelem, tj. zavazuje se, že neuzavře jakýkoli smluvní vztah, na jehož základě by uvedené subjekty vykonávaly pro objednatele plnění, která jsou nebo byla předmětem závazku poskytovatele dle smluv uzavřených s objednatelem nebo se na takové činnosti, plnění podílely, a to ani tehdy, když bude objednatel těmito osobami přímo kontaktován.

6.5  Poruší-li objednatel závazek uvedený v bodě 6.4, zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní pokutu za porušení tohoto závazku ve výši padesát tisíc korun českých za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná na výzvu poskytovatele. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost objednatele uhradit poskytovateli škodu v plném rozsahu, která poskytovateli vznikne porušením jeho povinnosti dle bodu 6.4.

6.6  Objednatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění oprávněn použít plnění jen k účelu uvedenému ve smlouvě a není oprávněn použít ho k jinému účelu, zcizit nebo poskytnout třetí osobě. V případě, že by uvedené chtěl objednatel provést, je povinen o tom poskytovatele informovat, a takové ujednání musí být sjednáno v rámci plnění dle smlouvy.

6.7  Objednatel je oprávněn požadovat po poskytovateli bezplatné zpracování nezávazné cenové nabídky specifikovaného plnění dle poptávky objednatele.

6.8  Poskytovatel může poskytnout slevu v případě, že plnění je velkého rozsahu.

7.  Závěrečná ustanovení

7.1  Objednatel může postoupit své pohledávky ze závazkového vztahu s poskytovatelem pouze se souhlasem poskytovatele.

7.2  Vzájemné vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

7.3  Smluvní strany sjednávají příslušnost soudů České republiky pro veškeré spory, které vzniknou z právního vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem, a to místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, je-li pro rozhodování sporu dána věcná příslušnost okresního soudu, nebo Městského soudu v Praze, je-li pro rozhodování sporu dána věcná příslušnost krajského soudu.

7.4  Objednatel má povinnost uvádět pouze pravdivá a úplná prohlášení, a pokud tedy v jednání s poskytovatelem nějaké prohlášení učinil, je povinen učinit je pravdivě a úplně.

8.  Pojmosloví

8.1  Poskytovatel: SOPHIA, jazykové služby s.r.o., České Budějovice, Hroznová 28, IČ 26025876, DIČ CZ26025876, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice, oddíl C, vložka 9858.

8.2  VODP: všeobecné obchodní a dodací podmínky.

8.3  Objednávka: dokument, úkon spočívající v projevu vůle či vyjadřující vůli osoby (objednatele) získat plnění, právo na službu či zboží, vůli uzavřít smlouvu.

8.4  Objednatel: osoba mající vůli získat plnění, právo na službu či zboží a k tomuto činící úkony; uzavřít smlouvu.

8.5  Odborný výkon: překládání, překlad (překlad textu, korektura textu odborným nebo rodilým mluvčím, související služby, tlumočení, výuka jazyka; tlumočení, služby související s tlumočením; jazykový a/nebo vzdělávací kurz pro veřejnost).

8.6  Plnění: odborný výkon, služba poskytnutá poskytovatelem v rámci předmětu podnikání, činnosti poskytovatele objednateli.

8.7  Závazná přihláška do veřejnostního jazykového kurzu: písemné vyjádření vůle účastnit se vzdělávacího procesu – jazykové výuky, kurzu, přijmout plnění; uzavřít smlouvu. Formulář, jehož vyplněním a podpisem si smluvní strany sjednávají podmínky plnění.

8.8  Zdrojový text: text určený k překladu.

8.9  Cílový text: výsledek procesu tvorby překladu v cílovém jazyce (tj. jazyk, do kterého se zdrojový text překládá).

8.10  Normostrana: 1800 úhozů (včetně mezer cílového textu) v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 432/2002 Sb. o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů.

8.11  Kurzovné: peněžní částka, která je požadována poskytovatelem za právo účastnit se vzdělávacího procesu – jazykové či jiné odborné výuky, úplata za toto plnění.

8.12  Překladatel: osoba převádějící texty z jednoho jazyka do jiného (písemně).

8.13  Tlumočník: osoba převádějící texty z jednoho jazyka do jiného (ústně). Rozeznávají se dva základní typy tlumočení: konsekutivní a simultánní.

8.14  Lektor: odborný pracovník, přednášející, učitel, pedagog. Jazykový lektor je základním činitelem vzdělávacího procesu – jazykové či jiné výuky.

8.15  Spotřebitel: každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

9.  Obsah

1.  Úvodní ustanovení

2.  Překladatelské služby

3.  Tlumočnické služby

4.  Jazykové a vzdělávací kurzy

5.  Cenové a platební podmínky

6.  Závazky a práva

7.  Závěrečná ustanovení

8.  Pojmosloví

9.  Obsah

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha