O dětské výuce

Jak učíme

Před několika lety společnost SOPHIA úspěšně zahájila jazykové vzdělávání dětí předškolního a školního věku v duchu „akčního plánu“ Evropské komise a jejího doporučení začít s výukou dětí předškolního věku co nejdříve („teaching should start as early as possible at pre-school level“). Od té doby jsme naši nabídku rozšířili o kurzy pro děti předškolního věku přímo v našem oddělení jazykového vzdělávání.
V naší nabídce naleznete kurzy pro děti ve věku už od tří let. Ve výuce klademe velký důraz na přirozenost komunikace, zasazení do reálného kontextu, rozmanitost používaných metod a forem, názornost a hravost.

Specifika dětské výuky

Různé věkové kategorie mají pochopitelně svá specifika, a tudíž i odlišné nároky a požadavky na formy a obsahy výuky, které je potřeba zohledňovat. Děti se v předškolním stádiu svého vývoje chovají přirozeně a neodlišují mezi učením a hrou.
Této skutečnosti můžeme v maximální míře využívat. Je důležité si také uvědomit, že prvotním cílem předškolní výuky cizího jazyka je naučit děti porozumět, a to v rámci odpovídající slovní zásoby a pokynů lektora. Z počátku se tak zaměřujeme na dětskou schopnost pasivně rozumět vybraným slovíčkům a přiměřeně na povely reagovat. Dítě nejprve rozumí, poté opakuje po lektorovi a teprve v poslední fázi začíná tvořit své vlastní věty.

Jak lekce probíhají

Naši nejmladší „třídu“ tvoří děti již od tří let. Kurzy jsou vedeny hravou a zábavnou formou, která vytváří příjemné a přirozené prostředí. Děti si hrají, zpívají, prohlíží obrázkové učebnice, poslouchají pohádky, jsou výtvarně a pohybově aktivní a přitom nenásilnou cestou vnímají lektorku hovořícího cizím jazykem. Postupně pak začínají s lektorkou komunikovat – ve chvíli, kdy jsou na to samy připravené. Děti si tak vytváří pevné základy jazyka už v raném věku, a to velice spontánním způsobem. Výuka se zaměřuje na rozvoj poslechu a mluvení, u starších dětí potom i na čtení a psaní. Cílem je probudit v dětech zájem o cizí jazyk a výuku vůbec, důraz je rovněž kladen na správnou výslovnost cizího jazyka, která je nejsnáze formována právě v období dětství.

<< Zpět

Kontakt

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Hroznová 28, 370 01, České Budějovice

+420 386 102 788 vyuka@sophia-cb.cz

pondělí až pátek 7:00 - 19:00 hodin

FAQ Slevy a bonusy GDPR Nastavení cookies Elektronická třídní kniha